โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนา

เรื่อง “การวิเคราะห์ความอยู่รอดของนิทานท่ามกลางยุคเทคโนโลยีไร้สาย”

และงานนิทรรศการ “โลกนิทาน”

จัดโดย

นายกำพล พกนนท์  นางสาวกุลธิดา สุธีวร  นางสาวดลดา ชีวะธรรมมานนท์

นายกิตติวัฒน์ พัฒนสาร นายปฏิภาณ ผัสสะผล

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

ณ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม ต่างๆที่ดำเนินผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย และเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมีอุปกรณ์คือ Notebook Computer, Portable computer, PDA/PAD Phone, Tablet PC เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายเหล่านี้ทำให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อกับสื่อที่ให้ความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบทั้งเกมส์ออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และ Social Network ต่างๆ เช่น  Facebook  Twitter  Hi5 ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อเด็ก ทำให้ขาดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการปลูกฝังในวัยเด็ก

วัยเด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การเลียนแบบ และการสร้างจินตนาการ สิ่งที่เด็กรับรู้ในวัยนี้จะส่งผลถึงระดับการพัฒนาสติปัญญา  และบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต นิทานเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับเด็ก ง่ายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน                ด้วยเหตุเหล่านี้จึงได้มีการสัมมนา การวิเคราะห์ความอยู่รอดของนิทานท่ามกลางยุคเทคโนโลยีไร้สาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของนิทานที่มีต่อเด็ก และกลุ่มคนทุกวัย

 

วัตถุประสงค์

                1.มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่านิทาน

2.เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับนิทาน

3.เพื่อปรับทัศนคติผู้ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่มีผลต่อนิทาน

4.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของนิทาน

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

                วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รายละเอียดและวิธีการดำเนินงาน

จัดการ สัมมนา อภิปรายโดยผู้จัดสัมมนา และจัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมกุฏ อรฤดี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบรรณาธิการ ถาม – ตอบ ปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา รับชมความรู้จากงานนิทรรศการ “โลกนิทาน”

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายกำพล พกนนท์                            รหัสนิสิต 51028546

นางสาวกุลธิดา สุธีวร                        รหัสนิสิต 51028553

นางสาวดลดา ชีวะธรรมมานนท์       รหัสนิสิต 51028614

นายกิตติวัฒน์ พัฒนสาร                    รหัสนิสิต 51121766

นายปฏิภาณ ผัสสะผล                       รหัสนิสิต 51121872

 

งบประมาณ

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มนิทาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา

2. ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าในตระหนักถึงความสำคัญของนิทาน

3. สามารถปรับใช้เทคโนโลยีไร้สายให้เกิดประโยชน์ต่อนิทานได้

 

การติดตามผล

โดยวิธีการผ่านการตอบรับหลังการสัมมนา บนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต https://worldfable.wordpress.com

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “การวิเคราะห์ความอยู่รอดของนิทานท่ามกลางยุคเทคโนโลยีไร้สาย”

และงานนิทรรศการ “โลกนิทาน”

จัดโดย

นายกำพล พกนนท์  นางสาวกุลธิดา สุธีวร  นางสาวดลดา ชีวะธรรมมานนท์

นายกิตติวัฒน์ พัฒนสาร นายปฏิภาณ ผัสสะผล

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

ณ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

เวลา 09.00 – 09.30 นาฬิกา             ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ “โลกนิทาน”

เวลา 09.30 – 09.45 นาฬิกา             การกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย นางสาวดลดา ชีวะธรรมมานนท์

และประธานกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ไพพรรณ อินทนิล

เวลา 09.45– 10.45 นาฬิกา              ให้ความรู้และประโยชน์ของนิทาน โดย คณะผู้จัดงานสัมมนา

เวลา 10.45– 11.45 นาฬิกา               อภิปรายเรื่อง “การวิเคราะห์ความอยู่รอดของนิทานท่ามกลางยุคเทคโนโลยีไร้สาย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบรรณาธิการ

เวลา 11.45 – 12.00 นาฬิกา             สรุปผลการสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถาม

เวลา 12.00 นาฬิกา                             กล่าวขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และปิดการสัมมนา